Ընտանիք օջախի

Մամա-դեդա

Պապա-մամա

քույր-դա

եղբայր-ձմա

աղջիկ-գոգո, գոգոնա

տղա-բիճի

հա-կի

ոչ-արա

այո-դիախ

մեծ-դիդի

փոքր-պատարա

ես եմ-մե վար

բարև-գամարջոբա

մենք ենք-չվեն վարթ

դուք էք-թքվէն

նրանք են-իսինա արիան

Պարապմունք 56

-7:2, 1:2, 42:5, 78:25, 9:4, 122:7

-2/3 — բացասական
1/4 — դրական
-5/7 — բացասական
0/8 — դրական
3/11 — դրական
4/7 — դրական
-4/9 — բացասական

-7/9, 14/15, -8/3, 11/19, 5/6, -25/32, -7/20:

6 7/10, -2 3/8, -95/99, 45 2/3, 0, 4/5, -8 9/11, 5 13/27:

0

ա) -8, -3/2, -11, -9 13/20, -5 837/1000, -14, -25 3/7, -7 23/250:
բ) 4/3:
գ) -3/2:
դ) 13, 1, 2:
ե) -9 13/20, -5 837/1000, -25 3/7, 8 3/4, -7 23/250:
զ) 4/3, 13, 1, 2, 8 3/4:

Ոչ

Ոչ

Այո

Մայրենի 1/30/2023

Առաջադրանքներ՝

  1. Նշված արմատներով կազմի՛ր հոդակապով և ածանցավոր բառեր, օրինակ՝

Արմատ՝ արև

Ածանցավոր՝ արև+ային

Հոդակապով՝ արև+ա+ծաղիկ

Թագ — թագ+ավոր

Թագ — թագ+ա+գրել

Մարդ — մարդ+կային

Մարդ —մարդ+ա+կեր

Գիր — Գիր+ք

Գիր — Ձեռ+ա+գիր

Մազ — Ան+մազ

Մազ — Մազ+ա+կալ

Դաս — Դաս+արան

Դաս — Դաս+ա+գիրք

Ձեռ —Ձեռ+նոց

Ձեռ —Ձեռ+ա+գիր

Արմատածանց,  հոդակապ

Ա․Արմատը բառի հիմնական իմաստն արտահատող մասն է, հիմքը: Արմատը արտահայտում է բառի հիմնական իմաստը և չի բաժանվում բաղադրիչների:

Օրինակ՝ թագ արմատից ունենք թագավորանթագթագուհի բառերը:

Բ․Բառի վերջից կամ  սկզբից ավելացող մասնիկները, որոնք փոխում են բառի իմաստը և կազմում նոր բառեր, կոչվում են ածանցներ:

Օրինակ՝ տուն-անտունգիրգրություն, խմորխմորեղեն:

Այս բառերի անությունեղեն մասնիկները ածանցներ են:

Գ․ Ա ձայնավորը, որն իրար է կապում բաղադրյալ բառի տարբեր բաղադրիչները, կոչվում է հոդակապ․ օրինակ՝ ծով+ա+նկար

Առաջադրանքներ՝

1.Տրված բառերը կազմող մասերն առանձնացրո՛ւԱրմատներն ընդգծիր:

Օրինակ՝ մայրություն – մայր + ություն

անամոթ, ամպոտ, քարոտ, օդային, դժգոհ, հեռավոր, բարություն, գրավոր, անորոշ,  տհաճ:

անամոթ – ան + ամոթ
ամպոտ – ամպ + ոտ
քարոտ – քար + ոտ
օդային – օդ + ային
դժգոհ – դժ + գոհ
հեռավոր – հեռու + ավոր
բարություն – բարի + ություն
գրավոր – գիր + ավոր
անորոշ – ան + որոշ
տհաճ – տ + հաճ

2. Գտիր հետևյալ բառերի ընդհանուր արմատները:

ամառանոց, ամառային – ամառ
ջերմություն, ջերմանավ – ջերմ
նավահանգիստ, նավավար – նավ
վարիչ, վարել, ղեկավար – վար
հազարավոր, հազարամյակ – հազար

3. Կազմիր նոր բառեր հետևյալ արմատներով ու ածանցներով՝

քար, հող, դաս, տուն, երկար, հերոս, սխալ

ային, արան, ավոր, անք, ավուն

քարոտ, հողոտ, անհող, դասարան, դասասենյակ, դասամիջոչ, դասընկեր, անտուն, տնային, երկարավուն, հերոսական, անսխալ, սխալական։

4. Բառաշարքից առանձնացրո՛ւ  հոդակապ ունեցող բառերը(կան բառերորոնցում հոդակապ չկա)։ Հոդակապ ունեցող բառերում գունավորի՛ր արմատները և հոդակապը։

Օրինակ՝ Հյուրախաղ հյուր+ա+խաղ

Օձաձուկ, լայնարձակ, մրգահյութ,փորձանոթ, հողագունդ, արծաթագործ,նախշազարդ, ալրաղաց, հայազգի, ծաղկափոշի, նույնարմատ, ծառատունկ:

Օձաձուկ-օձ-ա-ձուկ

Մրգահյութ-մ/ի/րգ-ա-հյութ

Հողագունդ-հող-ա-գունդ

Արծաթագործ-արծաթ-ա-գործ

Նաշխազարդ-նաշխ-ա-զարդ

Ծաղկափոշի-ծաղ/ի/կ-ա-փոշի

Ծառատունկ- ծառ-ա-տունկ

Ամփոփում ձմեռային ճամբար

Մենք մեր առաջին ձմեռային ջամբարը միջին դպրոցում։ Ես իմ ընկերներով ձմեռային ջամբարը անցկացրել էնք ընկեր Ռինայի մոտ, այնտեղ շատ հավես նախագծեր էնք անցել և սահադաշտ էինք գնացել։ Մենք ընկեր Ռինայի հետ գնացել էինք պոնչիկանոց որ պոնչիկ ուտեց բայց պոնչիկանոցում չեղավ ուտել որովհետև տեղ չեր լինի դրահամար գնեցինք ու եկանք դպրոց թեյով խմեցինք։ Այս ջոկատը ինձ շատ դուր եկավ։

Հովնանյան դպրոցի մասին

Հովնանյան դպրոց կամ Մարիամյան-Հովնանյան օրիորդաց դպրոց, հիմնվել է 1877 թվականին, Թիֆլիսում, բարերար Անանյանի (Հովնանյանի) նախաձեռնությամբ և միջոցներով։ Նախապես կոչվել է Հայ օրիորդաց Անանյան դպրոց։ Ընդունվել են բացառապես չքավոր ընտանիքների աղջիկներ և որբեր։ Ենթարկվել է հայ հոգևոր իշխանությանը, ղեկավարել է հոգաբարձական խորհուրդը։ Դասավանդվել են կրոն, հայ եկեղեցու պատմություն, հայկական, ռուսական և Ռուսաստանի պատմություն ու աշխարհագրություն (դասավանդվել են ռուսերեն)։ 1884 թվականին եղել է հինգդասյան միջնակարգ դպրոց։ 1885 թվականին փակվել է, վերաբացվել 1886 թվականին՝ որպես երկդասյան տարրական դպրոց։ 1887 թվականից Անանյանի խնդրանքով դպրոցը կոչել են Մարիամյան-Հովնանյան դպրոց (կնոջ և իր անունով)։ 1888 թվականին ունեցել է 246 աշակերտ։ 1896 թվականին կրկին փակվել է, վերաբացվել 1900 թվականին, 1908-1909 ուսումնական տարվանից՝ միջնակարգ։ Գործել է մինչև 1920 թվականը։ Տեսուչներ են եղել Տիգրան Ռաշմաճյանը, Ս. Մալխասյանը, Հովհաննես Տեր-Միրաքյանը։ Դասավանդել են Մանուկ Աբեղյանը, Մակար Եկմալյանը, Դերենիկ Դեմիրճյանը, Ի. Հարությունյանը, Խ. Կանայանը, Ե. Սարգսյանը և ուրիշներ։

Հայ գրողներ, ովքեր սովորել են Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցում


Խաչատուր Աբովյան
1821 թ. Անտոն եպիսկոպոսը Խաչատուր Աբովյանին Էջմիածնի վանական դպրոցից տեղափոխում է Թբիլիսի՝ հայկական դպրոցում «գիտելիքներն ավարտելու» և ռուսերեն լեզու ուսումնասիրելու համար: Աբովյանն այստեղ մնում է 4 տարի:1817 թ. Ներսես Աշտարակեցու հրավերով Ղարաբաղից Թիֆլիս է գալիս հայկաբանի հռչակ վայելող Պողոս վարդապետ Ղարաբաղցին: Տափիթաղի եկեղեցու խցում նա կազմակերպում է իր դպրոցը, որը դառնում է 1824 թ. բացված Ներսիսյան դպրոցի նախապատրաստական բաժանմունքը: Աբովյանը սովորում է Պողոս Ղարաբաղացու դպրոցում, որը իր ոգով, ուսման բովանդակությամբ ու մեթոդներով քիչ էր տարբերվում ժամանակի մյուս «խալիֆայական» դպրոցներից:Աբովյանը Ներսիսյան դպրոցում սովորում է ընդամենը 2 տարի: Հաշվի առնելով, որ երրորդ դասարանի աշակերտներն արդեն Պողոս վարդապետի դպրոցում անցել են հիմնական ավանդական գիտությունները՝ ճարտասանությունը, տրամաբանությունը, քերականությունը և որ այդ աշակերտներն արդեն չափահաս լինելով, հետագայում դպրոցում այլևս առանձին բան չունեն սովորելու, դպրոցի ղեկավարությունը նպատակահարմար է համարում 1825-ի վերջերին կազմակերպել հանդիսավոր ավարտական քննություններ՝ հիշյալ աշակերտներին տալով ավարտական վկայականներ: Այդ առաջին 11 շրջանավարտների թվում էր նաև Խաչատուր Աբովյանը:

Ներսիսյան դպրոցի մասին

Ներսիսյան դպրոցը հայտնի նաև որպես Թիֆլիսի Ներսիսյան հայ առաքելական ճեմարան)՝ հայկական միջնակարգ դպրոցների մեջ ամենանշանավորն է և բացառիկ դեր է խաղացել հայ ժողովրդի կյանքում։ Ներսիսյան դպրոցը մեկ դարի ընթացքում տվել է շուրջ 2000 շրջանավարտ, որոնց մեջ մեծ թվով գրողներ, գիտնականներ, հասարակական-քաղաքական ու պետական գործիչներ, հայտնի մանկավարժներ և այլք։

Մայրենի հաշվետվություն

Մենք մայրենիի ժամանակ մենք անցնում ենք հետաքրքիր առասպելներ և հեքիաթներ։ Այսօր մենք մայրենիի ժամանակ խաղացել էինք վիկտորինա որը չորսը թիմերով խաղացել ենք։ Ընկեր Մերին տարբեր հարցեր էր տալիս առասպելներից ու հեքիաթներից մենք թղթի վրա գրում ենք ու տալիս ենք որ ընկեր Մերին նայի ճիշտ է թե սխալ է։

Ռուսերեն հաշվետվություն

Когда я бываю в уроке по русскому мы делали много разных уроков и проектов. Мне больше нравится проекты потомучто там бывает интиресные, забавные и новогодние проекты, мне больше понравилось из проектов сладкое королевство потомучто нам сказали готовить и снимать как готовить сладости своими руками, и мы с мамой приготовили вафли. Теперь мы сейчас проходим новогодние уроки и проекты потомучто в этот месяц будет новий год